Povinné ručení představuje právní vztah, který je na dobu neurčitou a jeho zrušení je možné pouze v taxativně vymezených případech. Jde o jasné právní situace, které musí klient i pojišťovna akceptovat. Zrušení pak ve své podstatě má podobu zániku pojištění ať už z právního důvodu či z důvodu rozhodnutí jedné strany a výpovědi z povinného ručení.

Změna vlastníka vozidla

Nejčastější formou při zrušení povinného ručení je rozhodně změna vlastníka vozidla. Jde o zrušení a ukončení povinného ručení ke dni, kdy pojistitel nahlásí změnu ve vlastnictví. Ne tedy ke dni skutečného prodeje, ale až ke dni, kdy dojde k nahlášení této skutečnosti. Důležité je tuto skutečnost neodkládat a doopravdy uskutečnit, jelikož se tím obě strany vyhnou případným nadcházejícím problémům.

Neplacení pojistného

Dalším důvodem pro zrušení povinného ručení je neplacení pojistného majitelem vozidla. Pojišťovna tak může povinné ručení ukončit. Toto ukončení je ke dni, který následuje po marném uplynutí doby pro placení pojistného. Jde o období, které musí být delší než jeden měsíc.

Neexistence vozidla

K dalšímu právnímu úkonu z hlediska ukončení povinného ručení dochází v případě, kdy vozidlo přestává fyzicky existovat. Jde tedy o vyřazení vozidla z registru vozidel, jeho umístění na vrakoviště či jiný způsob zničení a fyzického zlikvidování. Důležité je tuto skutečnost oznámit na pojišťovně a přinést všechny potřebné doklady o zlikvidování vozidla.

Vyřazení z evidence

Zánik povinného ručení nastává také v případě vyřazení vozidla z registru respektive evidence vozidel. Jde o databázi, kterou spravují místní obecní úřady, a doklad o výmazu vozidla z registru stačí k prokázání neexistence jeho možnosti provozování a tím je možné zrušit povinné ručení takového vozidla. S takovým vozidlem pak není možné jezdit po pozemních komunikacích.

Odcizení vozidla

Zánik povinného ručení nastává i v případě odcizení vozidla. Jde o situaci, kdy vozidlo někdo ukradne a tím pádem nemusí jeho okradený majitel platit povinné ručení. Dnem, který určuje zánik pojištění v důsledku krádeže je pak den, kdy policie přijala oznámení o odcizení vozidla.

Dohoda a výpověď

Dalšími možnostmi jak ukončit smluvní vztah s pojišťovnou je také dohoda o ukončení a podaná výpověď jednou ze smluvních stran. Zde je také nutné dodržet taxativně vymezené podmínky a podat vždy výpověď písemně přímo do sídla společnosti.